Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK

vydaný v zmysle §4 zákona č.56/2012 Z.z o cestnej doprave, v aktuálnom znení

spoločnosťou M.K profi,s.r.o

IČO:47 196 556, sídlo Družstevná 1073/15,90033 Marianka,Slovenská republika

                          (ďalej len  ,,Dopravca  )

 

 1. 1. Základné ustanovenia

    1.1 Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých Dopravca prepravuje osoby, ich príručnú batožinu a ich cestovnú batožinu, a podmienky uzavretia zmluvy o preprave osôb s Dopravcom.

    1.2 Dopravca je právnická osoba oprávnená prevádzkovať taxislužbu (ďalej len ,, Taxislužba ” ) na základe koncesie vydanej Okresným úradom Bratislava,doborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií,so sídlom Tomášiková 46,832 05 Bratislava č    sp.  OU-BA_OCDPK1-2019/112225 zo dňa 25.09.2019 ( ďalej len  ,,Koncesia ” )

    1.3 Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom záväzný odo dňa jeho zverejnenia

    1.4 Dopravca vykonáva prepravu osôb na komerčnej báze a preto sa na právne pomery vzťahu medzi objednávateľom resp. cestujúcim a dopravcom riadia zákonom č. 513/1991 Z.z , obchodný zákonník, v aktuálnom znení.

 

 1. Rozsah poskytovania služieb 

    2.1 Dopravca v súlade s Koncesiou vykonáva Taxislužbu na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelnú prepravu cestujúcich z územia Bratislavského kraja do ktoréhokoľvek cieľového miesta v SR alebo cudzine a naopak.

    2.2 Dopravca prepravuje cestujúcich,ich jednu (1) príručnú batožinu a jednu (1) cestovnú batožinu štandartných rozmerov(tj 80x50x30 cm ), na dohodnuté miesto podľa prepravnej zmluvy uzatvorenej s Dopravcom na základe objednávky                objednávateľa a to za úplatu (ďalej len ,,Prepravné ” )

    2.3 Dopravca neposkytuje samostatnú službu prepravy batožiny, ak s touto batožinou nie je súčasne vozidlom Dopravcu prepravovaný aj cestujúci.

    2.4 Dopravca obvykle vykonáva prepravu cestujúcich trikrát v kalendárnom týždni, a to z nedele na pondelok, z utorka na stredu a z piatka na sobotu.

 

 1. Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb

    3.1 Dopravca vykonáva prepravu na základe vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté Prepravné ( ďalej len ,, Zmluva” ).

    3.2 Dopravca prijíma pred prepravou vopred objednávky k uzavretiu zmluvy. Objednávku je treba uzavrieť spôsobom podľa tohto prepravného poriadku.

    3.3 Právo na konkrétnu prepravu vznikne potvrdením objednávky Dopravcom. V prípade,že Dopravca nepotvrdí objednávateľovu objednávku, ale namiesto toho navrhne iné podmienky prepravy, Zmluva vznikne až obojstranným potvrdením            nových podmienok prepravy zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na základe objednávky podanej telefonicky, písomne,e mailom, alebo elektronicky na webovom portáli Dopravcu.

    3.4 Objednávka musí obsahovať aspoň nasledujúce údaje :

 1.         a) Adresu a telefonický kontakt na objednávateľa
 2.         b) Meno a priezvisko cestujúceho, ak nie je súčasne objednávateľom
 3.         c) Miesto (adresa ) a dátum začatia prepravy
 4.         d) Cieľ cesty  (adresa )

    3.5 Ak objednávka neobsahuje údaje podľa odseku 3.4 vyššie, nepovažuje sa za objednávku podľa tohto prepravného poriadku a Dopravcovi nevznikajú z takejto objednávky žiadne práva či povinnosti.

    3.6 V prípade,že cestujúci hodlá prepravovať viac než jednu (1) príručnú a jednu (1) cestovnú batožinu štandartných rozmerov,je objednávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Dopravcovi vopred k objednávke.Dopravca si vyhradzuje právo            odmietnuť prepravu batožiny navyše.Ak Dopravca neodmietne prepraviť batožinu navyše,objednávateľ je v tomto prípade povinný za každý kus batožiny navyše uhradiť Dopravcovi poplatok vo výške 20 Eur.

    3.7 Objednávateľ i cestujúci odoslaním objednávky,resp. nastúpením  k preprave potvrdzujú, že sa oboznámili s obchodnými podmienkami prepravy uvedenými v tomto prepravnom poriadku.

    3.8 V prípade,že objednávka obsahuje kompletné informácie a Dopravca s touto objednávkou súhlasí,Dopravca podanú objednávku potvrdí.Okamihom doručenia potvrdenia objednávky objednávateľovi je uzavretá zmluva.

    3.9  Dopravca si vyhradzuje právo neprijať podanú objednávku aj keď obsahuje kompletné informácie, a to aj bez udania dôvodu.

 1. Prepravné   

   4.1 Prepravné je určené osobitne pre každú objednanú prepravu na základe dohody zmluvných strán.

   4.2 K prepravnému sa pripočíta DPH poda aktuálnej sadzby, to neplatí, ak je preprava podľa osobitných predpisov od DPH oslobodená.

   4.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť prepravné najneskôr v deň nástupu na cestu alebo na základe Dopravcom vystavenej faktúry.

   4.4 Pre prípad omeškania s úhradou Prepravného,či akýchkoľvek ďalších platieb podľa tohto prepravného poriadku je objednávateľ povinný uhradiť Dopravcovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy denne.

 1. Práva a povinnosti Dopravcu

   5.1 Dopravca je povinný vykonávať Taxislužbu v súlade s Koncesiou, a v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi (najmä zákon o cestnej doprave a zákon o cestnej premávke).

   5.2 Dopravca musí: 

 1.        a) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel Taxislužby a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim, prepravovaným veciam a tretím osobám
 2.        b) označiť vozidlo Taxislužby  obchodným menom a telefonným číslom Dopravcu
 3.        c) zabezpečiť, aby v každom vozidle Taxislužby bola kópia koncesie, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu Taxislužby.

   5.3 Dopravca je povinný zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku.Prepravný poriadok je sprístupnení na webovej stránke Dopravcu a to na adrese www.mkprofi.sk

   5.4 Dopravca je ďalej povinný starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

   5.5 Dopravca je povinný poveriť výkonom Taxislužby len oprávnenú osobu,ktorá má najmä:

 1.        a) Oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla
 2.        b) Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
 3.        c) Absolvoval/a povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a príslušné školenia
 4.        d) preukaz vodiča Taxislužby
 5.        e) Je v pracovnoprávnom vzťahu k Dopravcovi.

   5.6  Dopravca uskutočňuje prepravu po trase,ktorú si sám zvolil s prihliadnutím na dopravnú situáciu, počasie, oprávnené záujmy cestujúcich a iné okolnosti, ktoré priamo ovplyvňujú výkon prepravy.

   5.7 Dopravca má do vozidla Taxislužby právo vziať taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu.

   5.8 Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť a používať alkoholické nápoje.Piť a jesť jen vo vozidle Taxislužby dovolené len v prípade,že nedôjde k znečisteniu vozidla  Taxislužby. Na prednom sedadle nesmú cestujúci manipulovať s príručnou batožinou,novinami,mapami alebo inými predmetmi,ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie auta.

   5.9 V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.Batožina a iné veci nakladá a vykladá,umiestňuje alebo pripevňuje vodič Dopravcu.

 

 1. Práva a povinnosti objednávateľa resp.cestujúceho 

   6.1 Objednávateľ je povinný uhradiť Dopravcovi dohodnuté prepravné a v prípade, že cestujúci hodlá prepravovať viac batožiny, je objednávateľ povinný Dopravcovi uhradiť poplatok vo výške 20 EUR za každý kus batožiny navyše

   6.2 Objednávateľ, pokiaľ nie je súčasne cestujúcim,je povinný zaistiť, že cestujúci riadne a včas nastúpi do vozidla Taxislužby k preprave na objednanú cestu s maximálnym počtom povolenej batožiny, ak nie je s dopravcom dohodnuté inak.Pokiaľ cestujúci z akéhokoľvek dôvodu na prepravu nenastúpi, je objednávateľ zodpovedný za škodu, ktorá tým Dopravcovi vznikne a je povinný takto vzniknutú škodu uhradiť.

   6.3 Objednávateľ je povinný uhradiť Dopravcovi poplatok za zrušenie objednanej prepravy alebo odstupné v prípade zrušenia zmluvy vo výške:

 1.        a) 50% Prepravného ak k úkonu objednávateľa zrušujúcemu prepravu dôjde menej ako 24 hodín pred plánovaným termínom začatia prepravy
 2.        b) 75% Prepravného ak úkonu objednávateľa zrušujúcemu prepravu dôjde menej ako 18 hodín pred plánovaným termínom začatia prepravy
 3.        c) 100% Prepravného ak k úkonu objednávateľa zrušujúcemu prepravu dôjde menej ako 12 hodín pred plánovaným termínom začatia prepravy alebo ak cestujúci nenastúpi na prepravu, minimálne však 15EUR za každú osobu, za ktorú                 bola preprava zrušená bez náhrady.

    6.4 Cestujúci má právo na náhradu škody,ktorá mu bola spôsobená nevykonaním prepravy vôbec, alebo oneskoreným vykonaním prepravy úmyselne zavineným Dopravcom.Táto škoda môže byť riešená napr. zľavou z prepravného. Dopravca však nie je zodpovedný za neuskutočnenie prepravy alebo oneskorené vykonanie prepravy, ktoré bolo spôsobené okolnosťami,ktoré Dopravca nemohol ovplyvniť.

    6.5 V prípade,že cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo batožinách, ktoré sú prepravované súčasne s ním,prípade na veciach,ktoré mal pri sebe, je Dopravca povinný túto škodu nahradiť.

 1. Odmietnutie prepravy a odstúpenie od Zmluvy

    7.1 Dopravca prostredníctvom svojho vodiča môže odmietnuť vykonať prepravu a súčasne prostredníctvom svojho vodiča odstúpiť od zmluvy, ak:

 1.         a) správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie 
 2.         b) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta Dopravcu, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy
 3.         c) cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený,alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča
 4.         d) cestujúci ma batožinu,ktorá svojou početnosťou veľkosťou, nebezpečenstvom pre ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom,alebo ktorá by mohla poškodiť, alebo znečistiť osobné auto Dopravcu
 5.         e) cestujúci hodlá prepravovať zvieratá bez predchádzajúcej dohody s Dopravcom

     7.2 Pokiaľ dôjde k odmietnutiu vykonania prepravy z dôvodov podľa odseku  7.1 vyššie, objednávateľ je povinný uhradiť Dopravcovi poplatok podľa článku 6.,odseku 6.3 písm. c) tohto prepravného poriadku, t.j vo výške 100% prepravného.

     7.3 Dopravca môže od uzatvorenej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky Zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

     7.4 Objednávateľ alebo cestujúci môže od zmluvy odstúpiť, ak Dopravca alebo jeho vodič porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

 

 1. Reklamácia a riešenie škôd     

     8.1 Objednávateľ resp.cestujúci majú právo obrátiť sa písomne na Dopravcu v prípade vzniku škôd z prepravy či v prípade sťažností na vodičov Dopravcu.

     8.2 Objednávateľ resp. cestujúci majú právo podať písomnú reklamáciu či písomne požadovať náhradu škody podľa odseku 8.1 vyššie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia prepravy cestujúceho,alebo v prípade náhrady škody do 30 dní, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá,najneskôr však do jedného roku od škodnej udalosti.Písomnými reklamáciami či žiadosťami o náhradu škody zaslanými po uvedených lehotách sa Dopravca nebude zaoberať.

 

 1. Záverečné ustanovenia

    Prepravný poriadok nadobúda účinnosť od 1.1.2019