GDPR

Ochrana osobných údajov a informácia o spracúvaní osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je M.K.Profi s.r.o. IČO 47196556 so sídlom Družstevná 1073/15, Marianka 900 33 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

Kontaktné údaje:

Obchodné meno a právna forma:      M.K.Profi s.r.o.

Sídlo:                                                  Družstevná 1073/15, Marianka 900 33

IČO:                                                    47196556

Telefónne číslo/email:                        0905 926 898 / info@mkprofi.sk                                        .

 

 

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje dotknutú osobu v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo a adresa v prípade fyzickej osoby.

 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

 

 1. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

 1. Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu v súlade s platnými právnymi predpismi. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
 2. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo:

 

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

 1. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

 

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

 1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.9.2019